Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Δύο ερευνητικά έργα ΕΣΠΑ διάρκειας 15 μηνών για την ερευνητική ομάδα IHRC

H ερευνητική ομάδα IHRC με χαρά ανακοινώνει την έναρξη από την 1/6/2018 των δύο ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ διάρκειας 15 μηνών, στην οποία συμμετέχουν μέλη της ομάδας με τίτλους

'Από την Κατά Νόμο Κατάθεση στην Ιστοσυγκομιδή έργων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες-σύγχρονες εφαρμογές δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας' και

΄Το Νέο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενόψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων'.

Η συνοπτική περιγραφή των έργων ακολουθεί.

Από την Κατά Νόμο Κατάθεση στην Ιστοσυγκομιδή έργων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες-σύγχρονες εφαρμογές δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας

εποπτεία: Mαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΑΒΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Λόγω της αλματώδους εξέλιξης της ψηφιακής τεχνολογίας, οι βιβλιοθήκες μπορούν πλέον να δέχονται όχι μόνο την κατάθεση ενός έργου σε αναλογική μορφή (πχ βιβλίο), αλλά και σε ψηφιακή μορφή (π.χ. CD-ROM). Μπορούν επίσης να δέχονται και την επιγραμμική κατά νόμο κατάθεση έργου με σύστημα ιστοσυγκομιδής (harvesting) ή άλλο. Η ιστοσυγκομιδή, η διαδικασία συλλογής και ενσωμάτωσης δεδομένων από διάφορες ετερογενείς πηγές Ιστού, είναι μία από τις πιο ελκυστικές μελλοντικές εφαρμογές της εξόρυξης δεδομένων Ιστού. Όταν τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τον Ιστό μετατρέπονται σε αρχειοθετημένο υλικό και τεκμήρια, η ποσότητα δεδομένων που συγκεντρώνονται μπορεί να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τα δεδομένα που εξήχθησαν από τον Ιστό. Ο καινοτόμος σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η συστηματοποίηση του νέου νομοθετικού καθεστώτος περί ιστοσυγκομιδής στις βιβλιοθήκες με τρόπο πρακτικό και ευσύνοπτο. Επίσης, στόχος είναι η ένταξη της ιστοσυγκομιδής στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί να οριοθετηθεί το τι είναι σύννομο και τι όχι από τις διαδικασίες ή λειτουργίες ιστοσυγκομιδής και αρχειοθέτησης που τεχνολογικά είναι εφικτές. Επιπλέον, θα μελετηθούν οι τρόποι με τους οποίος συλλέγεται υλικό καθώς και οι πολιτικές συλλογής υλικού που ακολουθούν άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα χωρών-μελών της ΕΕ. Οι μέθοδοι συλλογής έργων που τελούν επιγραμμικά ή σε βάσεις δεδομένων έργων μπορεί να είναι διαφορετικές από βιβλιοθήκη σε βιβλιοθήκη καθώς και να διαφοροποιείται η ιστοσυγκομιδή αναλόγως της στόχευσης περί το είδος των έργων που ενδιαφέρει μια βιβλιοθήκη. Στο πλαίσιο της έρευνας των τρόπων και των πολιτικών ιστοσυγκομιδής που εφαρμόζουν οι διάφορες βιβλιοθήκες κρατών-μελών της ΕΕ, θα γίνει σύγκριση με αντίστοιχες πολιτικές και νομικές επιλογές που έχουν επιλέξει βιβλιοθήκες χωρών της ΕΕ, χωρών προηγμένων σε θέματα ιστοσυγκομιδής και αρχειοθέτησης περιεχομένου από τον παγκόσμιο ιστό. Θα ερευνηθεί επίσης η εφαρμογή της εξουσίας παρουσίασης του έργου στο κοινό σε σχέση με την ιστοσυγκομιδή και τη αρχειοθέτηση από δημόσιες βιβλιοθήκες. Επίσης, θα μελετηθεί η εφαρμογή του δικαιώματος στη λήθη του δικαίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την ιστοσυγκομιδή και αρχειοθέτηση στις δημόσιες βιβλιοοθήκες. Ο τελικός στόχος είναι, μέσω της ορθότερης ερμηνείας των διατάξεων, ή και μέσω της θέσπισης προτεινόμενων νέων διατάξεων, η πιο αποτελεσματική διάθεση και παρουσίαση του παραγόμενου έργου και των βιβλιοθηκονομικών τεκμηρίων στο κοινό.

Το Νέο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενόψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

εποπτεία: Mαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΑΒΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η ερευνητική προσπάθεια αποσκοπεί στη συστηματική ανάλυση των κομβικών ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενόψει του Νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων που θα τεθεί σε εφαρμογή το Μάιο του 2018. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ευσύνοπτου εγχειριδίου για το νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασιζόμενο στις μεγάλες αλλαγές που εισάγει ο Κανονισμός. Η έρευνα θα μελετήσει τις βασικές καινοτομίες του νέου κανονιστικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, θα προβεί σε συστηματική ανάλυση των νέων δικαιωμάτων για τους πολίτες (ειδικότερα: τα δικαιώματα των παιδιών, το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, το δικαίωμα ενημερώσεως για περιστατικά παραβιάσεως και το δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση). Επίσης, η έρευνα θα αναλύσει τις νέες αρμοδιότητες για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τον νέου θεσμό του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, τις ενισχυμένες υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας και το νέο καθεστώς κυρώσεων για όσους δεν συμμορφώνονται με τη νέα νομοθεσία. Η έρευνα θα συμπεριλάβει επίσης την περιγραφή και ανάλυση των νέων τεχνολογιών διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), εκθέτοντας την εφαρμογή των νέων αυτών κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων στις τεχνολογίες αυτές, ώστε η εφαρμογή των κανόνων να στηρίζει την ανάπτυξή των νέων τεχνολογιών αυτών και να μην αποτελεί παράγοντα ανάσχεσης τους. Τα βασικά ερωτήματα που θα αναλύσει η έρευνα είναι πώς τροποποιείται η προστασία των πολιτών μετά από τη θέση σε ισχύ του Νέου Κανονισμού. Συγκεκριμένα θα μελετηθεί 1) πώς θα μεταβληθεί η προστασία των παιδιών και εάν είναι σκόπιμη η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δύο ταχυτήτων (μια πιο ενισχυμένη για τα παιδιά και μια κανονική για τους υπολοίπους), 2) πώς θα επηρεάσει τη ζωή των πολιτών το δικαίωμα στη λήθη και ποια επίδραση θα έχει στην ελεύθερη κυκλοφορία πληροφοριών και εν γένει στη λειτουργία του Διαδικτύου, 3) πώς θα αλλάξει η κουλτούρα των εταιρειών από το δικαίωμα στη φορητότητα, 4) πώς θα ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας να ενημερώνουν τα υποκείμενα των δεδομένων για διαρροή των δεδομένων, 5) ποια θα είναι η επίπτωση του δικαιώματος στην ανθρώπινη παρέμβαση, 6) πώς θα βελτιωθεί η προστασία των πολιτών μέσω της θεσπίσεως της υπηρεσίας μίας στάσεως και 7) ποια θα είναι η επίδραση του νέου δικαίου προστασίας δεδομένων στην καλπάζουσα τεχνολογική ανάπτυξη (ανασχετική μέσω της επιβολής δυσβάστακτων βαρών ή καθοδηγητική μέσω της καλλιέργειας μιας νέας κουλτούρας και δημιουργίας ενός κλάδου τεχνολογιών ιδιωτικότητας).


Ενημερώθηκε: 13-06-2018 14:03

Επιστροφή

Email: info@ihrc.gr